Управниот одбор е орган на управување на Претпријатието кој го именува односно разрешува Советот на Град. Бројот и составот на членовите на Управниот одбор го утврдува Советот на Град Скопје со Решение за именување.

Управниот одбор има Претседател кој се избира од редот на членовите, ги свикува седниците, се грижи за извршување на актите на Управниот одбор, и врши други работи утврдени со Деловникот за работа на Управниот одбор.

Составот на Управниот одбор е:

Претседател

Душко Коцевски

Членови

1.Горан Петрушев

2.Мирослав Богдановски

3.Гордана Каракашалева Трајковска

4.Кристина Пеповска

5.Горан Зивосовски

6.Бошко Петровски

7.Хатиџе Топали

8.Селим Пајазити

9.Трим Река

10.Фадил Бакиу

11.Ајсан Есад