Këshilli mbikëqyrës është organ i detyruar për kontrollimin e punës materiale – financiare të Ndërmarrjes. Këshilli mbikëqyrës Këshilli mbikëqyrës përbëhet nga kryetari i cili është i detyruar që të udhëheq me Këshillin mbikëqyrës si dhe nga anëtarët e detyruar për miratimin e vendimeve në lidhje me funksionimin e Ndërmarrjes Publike. Për punën dhe rezultatet nga kontrollimi i kryer, Këshilli mbikëqyrës me shkrim e njofton Këshillin drejtues, Këshillin e Qytetit të Shkupit dhe Ministrinë për financa të RM-së.

Përbërja e Këshillit mbikëqyrës është:

Kryetari

Dimitar Terzievski

Anëtarët:

  1. Jasminka Georgieva
  2. Dejan Andreevski
  3. Vllado Cikarovski
  4. Sabahat Nuhiu