Këshilli drejtues është organ i menaxhimit të Ndërmarrjes, të njëjtin e emëron, përkatësisht shkarkon Këshilli i Qytetit të Shkupit. Numrin dhe përbërjen e anëtarëve të Këshillit drejtues e përcakton Këshilli i Qytetit të Shkupit me Aktvendimin për emërim.

Këshilli drejtues ka kryetarin e tij i cili zgjidhet nga radhët e anëtarëve, ai i thërret seancat, kujdeset për zbatimin e akteve të Këshillit drejtues si dhe kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me Rregulloren për punën e Këshillit drejtues.

Përbërja e Këshillit drejtues është:

Kryetari

Dushko Kocevski

Anëtarët:

 1. Goran Petrushev
 2. Mirosllav Bogdanovski
 3. Gordana Karakallasheva Trajskovska
 4. Kristina Pepovska
 5. Goran Zivosovski
 6. Boshko Petrovski
 7. Hatixhe Topalli
 8. Selim Pajaziti
 9. Trim Reka
 10. Fadil Bakiu
 11. Ajsan Esad