Секое правно и физичко лице без дискриминација по која било основа: (пол, расна, верска, национална, сексуална определба или политичко убедување), може да поднесе Барање за пристап до информации од јавен карактер. Македонскиот закон ова право им го овозможува и на странските правни и физички лица. Барање се поднесува на образец утврден од страна на Комисијата (достапен на www.komspi.mk).
Барањето треба да содржи назив на имателот на информации, име и презиме на барателот, фирмата или правното лице, податоци за можен застапник/полномошник, информацијата со која сака да се запознае, начинот на кој сака да ја добие информацијата. Во барањето треба да бидат посочени и адреса, тел. контакт, или е-маил на барателот на информацијата.

Службено лице за спроведување на законот за слободен пристап до информации :
Елизабета Георгиевска
e.georgievska@fokustest.unet.mk
тел: +389 71 211 126

Прописи: