Изградба на придружни елементи во парковски површини, парковски инвентар, видиковци, изработка и поставување на клупи и слично.

Share