Надзорниот одбор е задолжен за контрола  на материјално-финансиското работење на Претпријатието. За работењето и резултатите од извршената контрола на Надзорниот одбор писмено го известува Управниот одбор и Советот на Град Скопје.

Составот на  Надзорен одбор е:

Претседател

Димитар Терзиевски

Членови

1.Јасминка Георгиева

2.Дејан Андреевски

3.Владо Цикарски

4.Сабахат Нухиу